INVESTORU KLASIFIKĀCIJAS POLITIKA

 

Šī CrowdedHero Investoru klasifikācijas politika (“Politika”) tiek piemērota attiecībā uz Pakalpojumiem (definēts tālāk). Politika ir CrowdedHero Noteikumu un nosacījumu neatņemama sastāvdaļa.

Politika var būt pieejama vairākās valodās; visas versijas ir juridiski saistošas, bet neatbilstības gadījumā starp latviešu valodas versiju un tulkoto versiju, latviešu valodas versija ir noteicošā.

Šī Politikas versija ir spēkā no 2022. gada 27. septembra.

1. DEFINĪCIJAS

“Brīdinājums
 par riskiem”

CrowdedHero brīdinājums par riskiem saistībā ar Platformā pieejamajiem Pakalpojumiem, kas laiku pa laikam var tikt grozīts.

“CrowdedHero”, “mēs” vai “mūsu”

SIA “CrowdedHero Latvia”, reģistrācijas numurs: 50203309441, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A-8, Rīga, LV-1004, Latvija.

“ECSPR”

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (Dokuments attiecas uz EEZ), PE/37/2020/INIT, OJ L 347, 20.10.2020., 1.-49. lp.

“Investors”

fiziska vai juridiska persona, kas darbojas kā investors, atbilst visām atbilstības prasībām, kas noteiktas CrowdedHero Noteikumos un nosacījumos, atver un uztur Maksājumu kontu, tādējādi piekrītot Lemonway’s Noteikumiem un nosacījumiem un izmantojot Platformas noteikumus ieguldījumu veikšanai.

“Klients”

Potenciālais investors, Investors vai Projekta īpašnieks.

“Konts”

Konts Platformā, kas ir atvērts un turēts uz Klienta vārda un kuru uzturam mēs.

“MiFID II”

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ), OJ L 173, 12.06.2014., 349.-496. lp.

“Nepieredzējušais investors”

Investors, kurš nav Pieredzējušais investors un ir klasificēts kā Nepieredzējušais investors saskaņā ar Politiku.

“Pakalpojumi”

Investoru un Projektu īpašnieku uzņēmējdarbības finansēšanas interešu saskaņošana, izmantojot Platformu CrowdedHero, nodrošinot pakalpojumus, kas ļauj:

[a] Piedāvājumus piesaistīt līdzekļus;

[b] Investoriem ieguldīt Piedāvājumos;

[c] reklamēt interesi pirkt un pārdot tādas Projekta īpašnieka uzņēmuma kapitāla daļas/vērtspapīrus, par kurām Platformā bija veiksmīgs Piedāvājums.

“Pieprasījums”

Platformā pieejama elektroniska veidne, kuru Investors var izmantot, pieprasījuma iesniegšanai, lai

[a] tiktu klasificēts kā Pieredzējušais investors; vai

[b] tiktu klasificēts no Pieredzējuša investora uz Nepieredzējušu investors.

 

 

“Pieredzējušais investors”

Investors, kurš saskaņā ar šo Politiku ir klasificēts kā Pieredzējušais investors.

“Platforma”

publiski pieejama un CrowdedHero pārvaldīta tiešsaistes informācijas sistēma, kas apzīmēta kā “CrowdedHero” un pieejama Tīmekļa vietnē.

“Politika”

šī Investoru klasifikācijas Politika attiecībā uz Platformā pieejamajiem Pakalpojumiem, kas ik pa laikam var tikt grozīta.

“Potenciālais investors”

Investors, kurš vēlas paust savu interesi ieguldīt Projektā.

“Projekta īpašnieks”

juridiska persona, kas Piedāvājuma veidā meklē finansējumu ar Platformas starpniecību, un ir tieši atbildīga par informāciju, kas jāiekļauj galvenajā ieguldījumā informācijas lapā.

“Projekts”

uzņēmējdarbība vai darbības, kurām Projekta īpašnieks meklē finansējumu, izmantojot Platformu.

“Simulācija”

Platformā pieejams rīks, kas paredzēts, lai novērtētu to Investoru finansiālo stāvokli, kuri klasificēti kā Nepieredzējušie investori, un kas ļauj šādiem Investoriem simulēt viņu spēju uzņemties zaudējumus.

“Tīmekļa vietne”

Tīmekļa vietne, kuras zīmols ir ‘CrowdedHero’ un kas atsaucas uz domēnu https://www.crowdedhero.com/.

“Zināšanu pārbaude”

tests, kas paredzēts, lai novērtētu potenciālo Nepieredzējušo investoru zināšanas, prasmes un pieredzi, izvērtējot:

[a] vai Nepieredzējušam investoram ir pietiekamā pieredze un zināšanas, kas nepieciešamas, lai izprastu ar ieguldīšanu saistītos riskus kopumā; un

[b] vai šim potenciālajam Nepieredzējušajam investoram ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai izprastu riskus, kas saistīti ar Platformā piedāvātajiem ieguldījumu veidiem

2. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

2.1. Neuzņemoties pašu risku, mēs apkalpojam un pārvaldām Platformu. Politikas spēkā stāšanas datumā mēs esam ieguvuši kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja licenci kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai, ko izsniegusi Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālākai informācijai lūdzu skatīt https:// https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/kolektivas-finansesanas-pakalpojumu-sniedzeji/). Pakalpojumi tiek sniegti profesionāli, godīgi un pārredzami, mēs piemērojam ECSPR prasības Pakalpojumu sniegšanai un mūsu iekšējām darbībām.

2.2. Mēs iesakām lejupielādēt vai izdrukāt šīs Politikas kopiju un saglabāt to sev turpmākai lietošanai un atsaucēm. Ja vēlaties saņemt šīs Politikas kopiju, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz [email protected] ar vārdiem Jūsu e-pasta ziņojuma tēmas rindiņā: “Investoru klasifikācijas politika”.

3. MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

3.1. Šī Politika izskaidro, kā mēs klasificējam un pārklasificējam Investorus. CrowdedHero ievēro piemērojamo tiesību aktu prasības attiecībā uz Investoru statusu un Investoru interešu aizsardzību Pakalpojumu sniegšanas laikā.

3.2. Šīs Politikas mērķis ir nodrošināt, Investoru klasifikācijas noteikšanu un Investoru informētību par viņu aizsardzības līmeni no mūsu puses.

4. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

4.1. Sniedzot Pakalpojumus, mēs rīkojamies godīgi, pieklājīgi un profesionāli, kā arī nodrošinām godīgu, skaidru un korektu komunikāciju, ņemot vērā Investora konkrēto situāciju.

4.2. Sniedzot Pakalpojumus, mēs nodrošinām atbilstošu aizsardzības līmeni katram Investoram atbilstoši klasifikācijai.

4.3. Lai nodrošinātu atbilstošu Investora aizsardzību, Investoru var klasificēt kā:

4.3.1. Nepieredzējušo investoru; vai

4.3.2. Pieredzējušo investoru.

4.4. Investoru klasifikācija tiek veikta, kad Investors reģistrējas Platformā. Reģistrācijas procesa ietvaros Investors var izvēlēties klasifikācijas kategoriju, kas pēc Investora ieskata viņam ir vispiemērotākā. Ja Investors vēlas tikt klasificēts kā Pieredzējušais investors, Investoram ir jāiesniedz mums Pieprasījums, kas Investoram kļūst pieejams reģistrācijas procesa laikā.

4.5. Investors, kurš reģistrācijas procesa laikā pieprasa, lai viņu iedalītu kategorijā:

4.5.1.   pirms mēs nodrošināsim Investoram Pakalpojumus, Nepieredzējušam investoram tiks lūgts veikt Zināšanu pārbaudi un izmantot SIMULĀCIJU,.

4.5.2.   mēs varam pieprasīt Pieredzējušajam investoram sniegt pierādījumus, ka tas atbilst Pieredzējušā investora kritērijiem, kas noteiktas Politikas 7.2., 7.3. vai 7.4. punktā.

4.6.  Visu Investoru klasifikāciju mēs pabeidzam pirms Pakalpojumu sniegšanas. Tomēr, ja mēs nevaram veikt klasifikācijas novērtējumu no mums neatkarīgu iemeslu dēļ, Investoram tiks piešķirta Nepieredzējušā investora klasifikācija pēc noklusējuma.

5. INFORMĀCIJAS PRASĪBAS

5.1.  Saistībā ar Investora statusu mēs ar Platformas starpniecību informēsim Investoru pirms jebkuru Pakalpojumu sniegšanas, ka, pamatojoties uz mums pieejamo informāciju, Investors ir klasificēts kā:

5.1.1.   Nepieredzējušais investors, un tiks uzskatīts par tādu, ja vien mēs nepiemērosim Pieredzējušā investora statusu saskaņā ar šo Politiku;

5.1.2.   Pieredzējušais investors, un tiks uzskatīts par tādu, ja vien mēs nepiemērosim Nepieredzējušā investora statusu saskaņā ar šo Politiku.

5.2.  Ja Investors pieprasa mainīt savu klasifikācijas kategoriju, mēs informēsim Investoru ar Platformas starpniecību:

5.2.1.  pirms Investora statusa maiņas no Nepieredzējuša investora uz Pieredzējušo investoru, par Investora aizsardzības tiesībām, kuras Investors, iespējams, zaudēs, atrodoties Pieredzējušā investora statusā;

5.2.2.  pirms Investora statusa maiņas no Pieredzējušā investora uz Nepieredzējušo investoru, par Investora aizsardzības tiesībām, kuras Investors iegūst, mainot statusu uz Nepieredzējuša investora statusu.

6. NEPIEREDZĒJUŠĀ INVESTORA STATUSS

6.1. Parasti visus Investorus, kuri neatbilst Politikas 7.2., 7.3. vai 7.4. punktā noteiktajiem Pieredzējušā investora kritērijiem, mēs klasificēsim kā Nepieredzējušos investorus.

6.2. Mēs piemērojam prioritāro aizsardzības līmeni Investoriem, kas klasificēti kā Nepieredzējušie investori. Šādiem Investoriem tiek nodrošināta vislielākā iespējamā aizsardzība attiecībā uz viņu ieguldījumu iespējām, izmantojot Platformu, un viņi tiks informēti par riskiem, kas var rasties, veicot ieguldījumus Projektos. Lūdzu, apskatiet mūsu [Brīdinājumu par riskiem], lai iegūtu plašāku informāciju par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar dalību Piedāvājumos, ieguldījumiem Platformā publicētajos Projektos un mūsu Pakalpojumu izmantošanu.

6.3. Atsevišķi Pakalpojumi var nebūt piemēroti Investoriem, kas klasificēti kā Nepieredzējušie investori, un tāpēc mums var nebūt iespējams veikt visus iespējamos darījumus ar šādiem Investoriem.

7. PIEREDZĒJUŠĀ INVESTORA STATUSS

7.1.  Pamata aizsardzības līmenis tiek piemērots Investoriem, kas klasificēti kā Pieredzējušie investori. Mums ir tiesības uzskatīt, ka Investors, kas klasificēts kā Pieredzējušais investors, apzinās riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem kapitāla tirgos, un viņam ir pietiekami resursi, lai šos riskus uzņemtos, nepakļaujot sevi pārmērīgām finansiālām sekām. Mēs nevērtējam Projektu piemērotību un atbilstību Investoru, kas klasificēti kā Pieredzējušie investori, interesēm. Mums ir tiesības uzskatīt, ka Investors, kas klasificēts kā Pieredzējušais investors, spēj patstāvīgi iegūt informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem Projektos un Pakalpojumu saņemšanas procesā.

7.2.  Mēs piemērosim Pieredzējušā investora statusu Investoram bez attiecīgā Investora piekrišanas, ja tam ir pieredze, zināšanas un ekspertīze, lai pieņemtu savus ieguldījumu lēmumus un pareizi novērtētu riskus, kas tam rodas, saņemot no mums Pakalpojumus, kā arī šāds Investors tiek klasificēts kā “profesionāls klients” MiFID II II pielikuma I punkta [1.], [2.], [3.] vai [4.] apakšpunktu izpratnē, tomēr ar nosacījumu, ka mums ir pamatoti pierādījumi par Investora 'profesionālā klienta' statusu.

7.3. Investoru, kas ir juridiska persona, var klasificēt kā Pieredzējušo investoru, pamatojoties uz tā Pieprasījumu, ja Investors atbilst vismaz vienam no sekojošajiem kritērijiem:

7.3.1. tam pieder naudas līdzekļi vismaz 100 000 EUR apmērā;

7.3.2. tā neto apgrozījums ir vismaz 2 000 000 EUR; vai

7.3.3. tā bilance ir vismaz 1 000 000 EUR.

7.4. Investoru, kas ir fiziska persona (indivīds), var klasificēt kā Pieredzējušo investoru, pamatojoties uz viņa/viņas Pieprasījumu, ja viņš/viņa atbilst vismaz diviem no sekojošajiem kritērijiem:

7.4.1.  viņa/viņas [a] personīgie bruto ienākumi ir vismaz 60 000 EUR vienā finanšu gadā vai [b] finanšu instrumentu portfelis, kas definēts kā naudas noguldījumi un finanšu aktīvi, pārsniedz 100 000 EUR;

7.4.2.  viņš/viņa [a] strādā vai vismaz gadu nostrādāja finanšu sektorā profesionālā amatā, kas prasa zināšanas par paredzētajiem darījumiem vai pakalpojumiem (piemēram, skatīt tālāk), vai [b] vismaz 12 mēnešus ir bijis/bijusi vadošā amatā juridiskā personā, kas atbilst Politikas 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem;

Amats:

Pienākumi:

finanšu tirgus analītiķis

finanšu instrumentu tirgus analīze, investīciju pētījumu izstrāde

klientu apkalpošanas darbinieks

darījumu veikšana ar finanšu instrumentiem iestādes un klientu vārdā, klientu konsultēšana par investīcijām

portfeļa vai ieguldījumu fondu pārvaldnieks, ieguldījumu stratēģis

ieguldījumu stratēģijas izstrāde un īstenošana, pārvaldot iestādes, klienta, ieguldījumu fonda finanšu instrumentu portfeli, t.sk., lēmumu pieņemšana par darījumiem ar finanšu instrumentiem, darījumu veikšana ar finanšu instrumentiem

investīciju pakalpojumu uzraudzības eksperts, darbības atbilstības speciālists

investīciju pakalpojumu nozares uzraudzība, pārbaužu veikšana, iekšējais audits

cits amats

pienākumi pēc būtības atbilst iepriekš minētajos amatos veicamajiem pienākumiem

7.4.3.   pēdējos četros ceturkšņos viņš/viņa ir veicis/veikusi ievērojama apjoma darījumus kapitāla tirgos vidēji 10 reizes ceturksnī (piemēram, skatīt zemāk).

kapitāla daļas un ieguldījumu fondi

50 000 EUR par vienu darījumu

valsts un korporatīvās obligācijas

200 000 EUR par vienu darījumu

atvasināto instrumentu līgumi (finanšu instrumenti)

līguma vērtība ir vismaz 1 000 000 EUR par darījumu

7.5. Investoriem, kas klasificēti kā Pieredzējušie investori:

7.5.1.  savlaicīgi jāsniedz mums informācija par izmaiņām, kas notikušas to operatīvajā darbībā, kas var ietekmēt šo personu atbilstību Pieredzējušā investora statusa prasībām, kas noteiktas Politikas 7.2., 7.3. vai 7.4. punktā;

7.5.2.  ir pienākums pēc mūsu pirmā pieprasījuma iesniegt dokumentāciju, kas pamato mums sniegtās informācijas pareizību.

7.6.   Pieredzējušam investoram pēc noklusējuma piemērosim maksimālo limitu EUR 100 000 vienam darījumam caur Platformu.

8. INVESTORA STATUSA MAIŅA NO NEPIEREDZĒJUŠĀ INVESTORA UZ PIEREDZĒJUŠO INVESTORU

8.1. Pēc Investora klasifikācijas, kas tiek veikta reģistrācijas procesā un jebkurā brīdī Pakalpojumu sniegšanas laikā, Investors, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors, var lūgt mainīt savu statusu un tikt klasificēts kā Pieredzējušais investors, iesniedzot mums attiecīgo Pieprasījumu. Pieprasījumu varat iesniegt caur Platformu, savā Kontā izvēloties sadaļu 'Profils' un pēc tam 'Mainīt statusu', aizpildot Pieprasījumā nepieciešamos datus un iesniedzot to mums Platformā noteiktajā kārtībā vai nosūtot Pieprasījums mums uz e-pastu, ja jūs no mums pieprasījāt šādu kārtību.

8.2. Lai iegūtu Pieredzējušā investora statusu, Investoram ir jāatbilst identifikācijas kritērijiem, kas norādīti (attiecīgi) Politikas 7.2., 7.3. vai 7.4. punktā.

8.3. Saņemot Investora Pieprasījumu klasificēt viņu kā Pieredzējušo investoru, mēs:

8.3.1.  izvērtēsim, vai Investors atbilst Politikas 7.2., 7.3. vai 7.4. punktā (attiecīgā gadījumā) noteiktajiem identifikācijas kritērijiem;

8.3.2.  izvērtēsim Investora zināšanas, prasmes un pieredzi, kā arī no Investora saņemto apliecinājumu tam, ka, ņemot vērā Pakalpojumu specifiku, Investors spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus par ieguldījumu un apzinās ar to saistītos riskus. Lai mēs to varētu izdarīt, mēs varam pieprasīt no Investora papildu informāciju un dokumentus;

8.3.3.  apstiprināsim Investora pieprasījumu, ja vien nav pamatotu šaubu, ka Pieprasījumā sniegtā informācija nav pareiza, pilnīga un aktuāla;

8.3.4.  rakstveidā pa e-pastu un/vai Platformā tieši informēsim Investoru, vai un kad statusa maiņa ir apstiprināta vai noraidīta.

8.4. Mums ir tiesības noraidīt Investora pieprasījumu tikt klasificētam kā Pieredzējušām investoram, nenorādot atteikuma iemeslus.

8.5. Pieredzējušā investora statuss, ko mēs piešķiram saskaņā ar Politikas  8.3.4. punktu, ir spēkā divus (2) gadus.

8.6. Investoriem, kuri vēlas saglabāt savu Pieredzējušā investora statusu pēc Politikas 8.5. punktā minētā divu (2) gadu termiņa beigām, jāiesniedz mums atkārtots Pieprasījums tikt klasificētam kā Pieredzējušais investors. Ja mums ir iesniegts atkārtots Pieprasījums saskaņā ar šī punkta noteikumiem, mēs veiksim Politikas 8.3. punktā noteiktās darbības.

8.7. Ja Investors pēc Politikas 8.5. punktā minētā divu (2) gadu termiņa beigām neiesniedz atkārtotu Pieprasījumu, lai mēs viņu klasificētu kā Pieredzējušo investoru, tad Investoram pēc noklusējuma tiks piešķirta Nepieredzējušā investor klasifikācija, informējot par to Investoru pa e-pastu un/vai caur Platformu. Šādā gadījumā Investoram būs jāveic Zināšanu pārbaude un jāizmanto SIMULĀCIJA.

8.8. Ja no jebkura uzticama informācijas resursa mēs saņemam informāciju, ka Investors vairs neatbilst Pieredzējušā investora prasībām, mums ir tiesības atsaukt savu lēmumu par tā statusu un piemērot Investoram Nepieredzējušā investora statusu, informējot par to Investoru pa e-pastu un/vai caur Platformu.

9. INVESTORA REĢISTRĀCIJA NO PIEREDZĒJUŠĀ INVESTORA UZ NEPIEREDZĒJUŠO INVESTORU

9.1. Pēc Investora klasifikācijas, kas tiek veikta reģistrācijas procesā un jebkurā brīdī Pakalpojumu sniegšanas laikā, Investors, kas klasificēts kā Pieredzējušais investors, var lūgt mainīt savu statusu un tikt klasificēts kā Nepieredzējušais investors, iesniedzot mums  attiecīgu Pieprasījumu. Pieprasījumu varat iesniegt caur Platformu, savā Kontā izvēloties sadaļu 'Profils' un pēc tam 'Mainīt statusu', aizpildot Pieprasījumā nepieciešamos datus un iesniedzot to mums Platformā noteiktajā kārtībā vai nosūtot Pieprasījums mums uz e-pastu, ja jūs no mums pieprasījāt šādu kārtību.

9.2. Saņemot Investora Pieprasījumu tikt klasificētam kā Nepieredzējušais investors, mēs:

9.2.1.  pieprasīsim Investoram veikt Zināšanu pārbaudi;

9.2.2.  pieprasīsim Investoram izmantot SIMULĀCIJU;

9.2.3.  apstiprināsim pieprasījumu, ja vien nav pamatotu šaubu, ka pieprasījumā sniegtā informācija nav pareiza;

9.2.4.  rakstveidā pa e-pastu un/vai Platformā tieši informēsim Investoru, vai un kad statusa maiņa ir apstiprināta vai noraidīta.

10. ZINĀŠANU PĀRBAUDE UN SIMULĀCIJA

10.1. Pirms pilnas piekļuves Platformai piešķiršanas un Pakalpojumu sniegšanas Investoriem, kas klasificēti kā Nepieredzējušie investori, mēs pieprasām, lai šādi Investori veiktu Zināšanu pārbaudi un izmantotu SIMULĀCIJU.

10.2. Katram Investoram, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors, ir pienākums:

10.2.1. reizi divos gados pēc Investora zināšanu sākotnējā novērtējuma veikšanas kārtot Zināšanu pārbaudi; un

10.2.2. izmantot SIMULĀCIJU katru gadu pēc sākotnējās simulācijas veikšanas

10.3.  Ja [a] Investors, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors, nesniedz informāciju, kas ir nepieciešama saskaņā ar Zināšanu pārbaudi, vai [b] mēs uzskatām, ka, pamatojoties uz Zināšanu pārbaudi, Investoram, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors, ir nepietiekamas zināšanas, prasmes vai pieredze, Investors tiks informēts, ka Platformā piedāvātie Pakalpojumi var būt tam neatbilstoši,, Platformā norādot attiecīgu brīdinājumu par risku.

10.4.  Pēc tam, kad Investors, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors, ir izmantojis SIMULĀCIJU, no Investora tiks pieprasīts apstiprinājums, ka viņš ir saņēmis SIMULĀCIJAS rezultātus.

10.5.  Mēs neliedzam Potenciālajiem investoriem, kas klasificēti kā Nepieredzējušie investori, un Investoriem, kas klasificēti kā Nepieredzējušie investori, ieguldīt Platformā pieejamos Projektos, ja viņi nav nokārtojuši Zināšanu pārbaudi, tomēr, ja potenciālie Nepieredzējušie investori vai Nepieredzējušie investori nav veikuši zināšanu pārbaudi un nav iesnieguši simulācijas rezultātus, mēs varam nenodrošināt pilnu piekļuvi Platformai.

11. IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI INVESTORIEM, KURI TIEK KLASIFICĒTI KĀ NEPIEREDZĒJUŠIE INVESTORI

11.1.  Mēs nodrošinām Nepieredzējušiem investoriem vispārējo limitu EUR 1000 vai 5% no šī Investora tīrās vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar Simulāciju (ja potenciālais Investors vai Investors ir piekritis iesniegt šos datus mums, izmantojot Platformu), atkarībā no tā, kura no abām vērtībām ir augstāka.

11.2.  Pamatojoties uz Zināšanu pārbaudes rezultātiem (Zināšanu pārbaudes rezultātam jābūt vismaz 50% vai vairāk pareizo atbilžu) un Simulācijas rezultātiem, ar nosacījumu, ka Potenciālais investors vai Investors ir iesniedzis mums šos datus, izmantojot Platforma, mēs esam tiesīgi piešķirt Potenciālajam investoram vai Investoram limitu, kas ir lielāks par 11.1.punktā noteikto vispārējo limitu. Maksimālais limits Nepieredzējušam investoram nedrīkst būt lielāks par EUR 100 000,00 par vienu darījumu.

11.3. Mēs nodrošinām, ka katru reizi, pirms Potenciālais investors, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors vai Investors, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors, pieņem individuālu piedāvājumu, tādējādi ieguldot Projektā summu, kas pārsniedz 1000 EUR vai 5 % no šāda Investora neto vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar SIMULĀCIJU (ja Potenciālais investors vai Investors ir piekritis iesniegt šos datus mums), Potenciālais investors vai Investors:

11.3.1.  saņems brīdinājumu par risku ar informāciju, ka ieguldījums Projektā ir saistīts ar risku zaudēt visu ieguldīto naudu

11.3.2.  saņems pieprasījumu apstiprināt, ka Investors ir saņēmis minēto brīdinājumu par risku, sniedzot mums nepārprotamu piekrišanu;

11.3.3.  Potenciālajam investoram vai Investoram būs pienākums mums pierādīt, ka viņš/viņa izprot ieguldījumu un ar to saistītos riskus. To var izdarīt, apstiprinot, ka Potenciālā investora vai Investora veiktajā Zināšanu pārbaudē sniegtā informācija ir derīga, pareiza, pilnīga un atjaunināta.

12. LIETVEDĪBA

12.1.  Ar Investora nepārprotamu piekrišanu mēs veicam uzskaiti attiecībā uz Investoru, tostarp:

12.1.1.  Investoram noteikto klasifikācijas kategoriju, ieskaitot informāciju, kas pamato iedalīšanu kategorijās;

12.1.2.  pierādījumus par Investora informēšanu par tā klasifikācijas kategoriju.

12.2.  Papildu Politikas 12.1. punktā noteiktajam, mēs saglabājam ierakstu par katru Investoru, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors, tostarp par

12.2.1.  Investora veikto Zināšanu pārbaudi, tostarp Zināšanu pārbaudes rezultātus un datumu;

12.2.2.  SIMULĀCIJU, ko izmanto Investors, ieskaitot SIMULĀCIJAS rezultātus un datumu, ja Potenciālais investors vai Investors ir piekritis iesniegt šos datus mums.

13. POLITIKAS PĀRSKATĪŠANA UN UZRAUDZĪBA

13.1. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, grozīt, papildināt vai aizstāt Politiku jebkurā brīdī. Mēs pārskatīsim Politiku, ja radīsies kādi būtiski apstākļi, kas var ietekmēt mūsu spēju piemērot Politiku saskaņā ar likumu un tiesību aktu prasībām. Kādas izmaiņas ir būtiskas, noteiksim pēc mūsu ieskatiem.

13.2. Mēs informēsim mūsu Klientus par visiem būtiskajiem Politikas grozījumiem, publicējot atjaunināto Politikas versiju mūsu Platformā.

Esi pirmais, kas uzzina jaunumus par investīciju projektiem

Personu dati tiks apstrādāti saskaņā ar CrowdedHero Privātuma politika. Jūs varat atteikties no jaunumiem jebkura brīdī.